Skip to content

ยินต้อนรับ OpenData@HSRI

ระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) และการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข จัดทำขั้นตามนโยบายของรัฐบาล ที่เน้นการบริหารอย่างโปร่งใส และต้องการให้เกิดการใช้งานข้อมูล ของหน่วยงานรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ การเปิดเผยแบ่งปันข้อมูลยังมีความสำคัญต่อการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในทุกระดับ และหน่วยงานรัฐกับประชาชนที่ต้องการใช้ข้อมูลด้วย

ท่านสามารถร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยติดต่อที่ hsri@hsri.or.th